ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. introductie

  1. Feefo.com (de "site") is in eigendom van en wordt beheerd door Feefo Holdings Limited, een bedrijf, geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 07191962 met btw-nummer 991228696 (vanaf nu "we/wij", "ons/onze" of "onszelf"). Ons geregistreerd kantoor is Feefo Barn, Heath Farm, Heath Road East, Petersfield, Hampshire GU31 4HT.
  2. Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "voorwaarden") zorgvuldig door. De voorwaarden beschrijven onze rechten en plichten en de rechten en plichten van onze klanten, bezoekers en iedere persoon ("u") die de site opent, een review plaatst of diensten gebruikt die beschikbaar zijn via de site.
  3. U bent verplicht de voorwaarden volledig te accepteren. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, dan mag u de site niet (blijven) gebruiken. Door enig gedeelte van de site te (blijven) bezoeken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden, zoals die van tijd tot tijd worden bijgewerkt op het moment van uw gebruik.
  4. U dient iedere keer dat u de site opent of gebruikt te controleren of er wijzigingen zijn in deze voorwaarden, aangezien wijzigingen wettelijk bindend voor u zijn wanneer we ze publiceren (alle eerdere rechten en plichten die van toepassing kunnen zijn met betrekking tot uw gebruik van de site worden vervangen door de wijzigingen), ongeacht of we u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. We geven de ingangsdatum aan van de op dat moment toepasselijke voorwaarden aan het begin van de voorwaarden.
  5. Deze voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met ons privacybeleid waarin wordt beschreven hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie en privacy.
 2. publiceren van reviews en uploaden van content naar de site

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, graphics, video, berichten en al het andere materiaal dat wordt geüpload, gepubliceerd, gecommuniceerd of overgedragen door u via de site of door het gebruik van onze diensten of anderszins naar, of in verband met ons (de "content"), hetzij openbaar gepubliceerd of privé overgedragen, uw eigen verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle content die u uploadt, publiceert of anderszins overdraagt via de site. We controleren de content niet en als zodanig geven we geen garantie voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze content. U erkent dat door het gebruiken van deze site u kunt worden blootgesteld aan content die beledigend, ongepast of aanstootgevend is. Onder geen enkele omstandigheid zijn wij op enige wijze verantwoordelijk voor content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de content, of voor enigerlei verlies of schade die wordt opgelopen als gevolg van het gebruik van content die is gepubliceerd, ge-e-maild of anderszins overgedragen via onze site.
  2. U mag alleen content gebruiken, uploaden of overdragen voor wettige doeleinden en deze content mag op geen enkele wijze inbreuk doen op onze rechten of die van anderen. U dient ervoor te zorgen dat u het recht hebt om met de content om te gaan op een manier die door onze site wordt aangeboden en u mag geen content uploaden of anderszins met content omgaan via ons als u hiervoor niet de noodzakelijke rechten hebt.
  3. Regels voor content. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat uw content niet:
   1. in tegenspraak is met enige van toepassing zijnde wet, regelgeving of gedragscodes;
   2. materiaal bevat dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, smadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk is, de privacy van anderen schendt, hatelijk, aanstootgevend, ongepast of beledigend of pornografisch is;
   3. minderjarigen op enige manier schade berokkent;
   4. zich voordoen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een directeur, aandeelhouder of functionaris of partner van Feefo, of valselijk uw connectie met een persoon of entiteit verklaart of anderszins verkeerd voorstelt;
   5. inbreuk doet op de beschermde informatie of intellectuele eigendomsrechten van personen (bijvoorbeeld, door het opnemen van materiaal waarop auteursrecht berust en/of handelsmerken zonder toestemming van de eigenaar of de houder van de rechten);
   6. zaken bevat die u niet openbaar mag maken, delen, uploaden of overdragen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis of beschermde en/of vertrouwelijke informatie);
   7. malware, spyware, virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, kwaadaardige of schadelijke code bevat of items gebruikt met een vernietigende aard, of verstorende commerciële berichten of advertenties of enige andere vorm van benadering compileert of spamt of promoot of mogelijk maakt;
   8. invloed heeft op de service of de servers of de netwerken, die verbonden zijn met de site of deze verstoort, of geen gehoor geeft aan de vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving of netwerken verbonden met de site;
   9. materiaal bevat dat discrimineert of discriminatiepromoot op basis van ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd of dat haat of geweld tegen personen of groepen kan aanmoedigen;
   10. materiaal bevat dat een andere persoon identificeert of kan identificeren, zoals hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of een afbeelding of video van een andere persoon, zonder de schriftelijke toestemming van deze persoon;
   11. persoonlijke gegevens over een andere persoon extraheert, verzamelt, verwerkt, combineert of opslaat;
   12. een onwettige daad bevordert, promoot of hierbij ondersteunt; of
   13. inbreuk doet op deze voorwaarden, (gezamenlijk de "regels voor content").
  4. Hoewel we het uploaden van content die inbreuk maakt op onze regels voor content verbieden, gaat u ermee akkoord dat we niet verplicht zijn om op enige wijze dan ook uw content te monitoren, te screenen of te censureren zoals die naar ons wordt overgebracht. Het is daarom mogelijk dat er content kan worden geüpload naar onze site die in tegenspraak is met onze regels voor content. Voor zover de wet dit toelaat aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke content. Als u op de hoogte bent van content die in tegenspraak is of mogelijk in tegenspraak is met onze regels voor content, laat het ons dan weten via support@feefo.com
  5. U gaat er verder mee akkoord dat wij, naar ons eigen absolute goeddunken op enig moment en zonder enige kennisgeving aan u uw content kunnen verwijderen, ervoor kunnen zorgen dat deze wordt verwijderd, verplaatsen of weigeren weer te geven of ermee om te gaan of het gebruik van onze site voorkomen van content die een inbreuk lijkt te maken op onze regels voor content of deze voorwaarden. Als wij dat doen, dan erkent u dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben ten opzichte van u of enige andere persoon. Daarnaast behouden we ons het recht voor om het aanbieden van de hele site of een gedeelte daarvan of de beschikbaarheid van content op enig moment kunnen opschorten als we vermoeden dat uw gebruik van de site of de content ervan inbreuk maakt op deze voorwaarden of de regels voor content.
  6. U gaat er eveneens mee akkoord dat we het recht hebben om toegang te krijgen tot, te bewaren en te openbaren aan derden: (a) persoonlijke gegevens over u; (b) details van uw gebruik van de site; en (c) kopieën van uw content met als doel het juist beheren van uw account in overeenstemming met de standaard werkwijzen van de site of indien dit van ons wordt vereist door regelgevers, wetshandhavingsinstanties of overheids- of andere bevoegde instanties of in het goede vertrouwen dat deze toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan juridische procedures; (ii) deze voorwaarden te handhaven; (iii) te reageren op claims dat content de rechten van derden schendt of inbreuk maakt op onze regels voor content; (iv) te reageren op uw verzoeken voor klantenservice; of (v) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid te beschermen van onszelf, onze site, de gebruikers en het publiek.
  7. U erkent dat enige inbreuk door u op onze regels voor content of deze voorwaarden een misdrijf kan zijn onder de Britse "Computer Misuse Act 1990" en dat we dergelijke daadwerkelijke of vermoede inbreuken kunnen melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en samenwerken met deze instanties, met inbegrip van het aan hen openbaar maken van uw identiteit of IP-adres In geval van een daadwerkelijke of vermoede inbreuk moet u het gebruik van de site stoppen of we kunnen uw toegang beëindigen.
 3. intellectueel eigendomsrechten

  1. Licentie
   Door het uploaden, publiceren, communiceren of overbrengen naar ons van uw content (met inbegrip, om twijfel te voorkomen, schriftelijke reviews, afbeeldingen, videoclips en films) via de site of anderszins, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming en garandeert u dat u in staat bent en het recht hebt om aan ons een wereldwijde, royalty-vrije, volledig in sublicentie te geven, overdraagbare, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie toe te kennen voor het reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te vertalen, afgeleide werk te creëren van, te communiceren en wereldwijd te distribueren van uw content (geheel of gedeeltelijk) met als doel ons in staat te stellen om: (a) u toegang tot de site te verstrekken in overeenstemming met deze voorwaarden; (b) alle verplichtingen uit te voeren en alle rechten uit te oefenen onder deze voorwaarden; (c) de site verder te ontwikkelen en te vermarkten; en (d) voor enig ander doel dat wij noodzakelijk of wenselijk achten. Om twijfel te voorkomen, zal de licentie onder deze paragraaf 4.1.1 blijven bestaan na beëindiging van deze voorwaarden en zal van kracht blijven nadat we aan al onze verplichtingen onder deze voorwaarden hebben voldaan. Let op dat we uw content kunnen wijzigen zodat deze voldoet aan onze vereisten (zoals door het bijsnijden van afbeeldingen of het verkleinen van het aantal, of het herschikken van de videoclipframes).
  2. U erkent en gaat ermee akkoord dat u afstand doet van alle morele rechten in of met betrekking tot enig deel van de content en u bevestigt dat waar u niet de auteur van de content bent, dat u een afstandsverklaring van de morele rechten hebt verkregen met betrekking tot de content.
  3. Eigendom
   U erkent dat tussen u en ons:
   1. wij alle rechten, eigenaarschap en belang behouden in en van alle intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of gekoppeld met de site en alle content die hiervan is gemaakt of afgeleid; en
   2. uitgezonderd rechten die aan ons verleend zijn onder deze voorwaarden (met inbegrip van, om twijfel te voorkomen, de rechten die aan ons zijn verleend onder paragraaf 4.1.1 van deze voorwaarden), u alle rechten, eigenaarschap en belang houdt in en van alle intellectueel eigendomsrechten die zijn opgenomen in of gekoppeld met uw content in overeenstemming met deze voorwaarden.
  4. U erkent verder dat als u een auteursrecht of andere intellectueel eigendomsrechten verwerft in de site (hetzij van rechtswege of anderszins), dat u dan ermee akkoord gaat om deze rechten aan ons toe te wijzen op een wereldwijde basis absoluut voor zover de wet het toelaat. U doet ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle morele rechten die u kunt verwerven op de site en u gaat ermee akkoord om alle documenten uit te voeren en alle acties en zaken te ondernemen die we redelijkerwijs kunnen vragen om deze rechten aan ons toe te wijzen en om afstand te doen van eventuele morele rechten die u mogelijk hebt verworven.
  5. U erkent dat er door ons geen toestemming aan u wordt gegeven voor het kopiëren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken creëren van, of het publiceren van tekst, graphics, afbeeldingen, video, audio, softwarecode of gebruikersinterface-ontwerp of logo's van onze site. U gaat ermee akkoord dat u niets van onze informatie of content die is verkregen door uw gebruik van de site reproduceert, aanpast, wijzigt, overbrengt, weergeeft, uitvoert, publiceert, in licentie geeft, vertaalt, overdraagt of verkoopt. Anders dan zoals uitdrukkelijk voorzien in deze voorwaarden mag niet worden uitgelegd als het verlenen door implicatie of anderszins enige licentie of recht onder enig auteursrecht, handelsmerk, databaserecht, sui generis-recht of ander intellectueel eigendom of beschermd belang van ons, onze licentiegevers of andere derden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend door deze voorwaarden worden door ons, onze leveranciers of onze licentiegevers, in voorkomende gevallen, voorbehouden.
  6. U gaat ermee akkoord dat u geen actie onderneemt die strijdig is met ons eigendom van de site.
  7. Toekenning, publiciteit, promotioneel en marketinggebruik
  8. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij volgens ons eigen goeddunken eventuele toekenning(en) en het gebruik van onze handelsmerken mogen bepalen.
  9. U gaat ermee akkoord dat u geen uitspraak doet die suggereert dat u een partnerschap heeft met, wordt gesponsord door of wordt aanbevolen door ons zonder onze schriftelijke goedkeuring vooraf.
  10. Ten behoeve van het promoten, vermarkten of demonstreren van de site gaat u ermee akkoord dat we afbeeldingen kunnen produceren en distribueren, met inbegrip van screenshots, video, afbeeldingen of andere delen van uw content en als u feedback of suggesties over ons geeft, dan kunnen we deze informatie gebruiken zonder verplichting ten opzichte van u. U verleent ons alle noodzakelijke rechten voor deze doeleinden.
 4. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

  1. Onze site kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door partijen anders dan onszelf. Deze hyperlinks worden alleen voor uw referentie verstrekt. We beheersen deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden of hun nauwkeurigheid. Het door ons opnemen van hyperlinks op deze site naar een andere website houdt niet in dat we hun content aanbevelen of hun beheerders aanbevelen of dat we aan hen zijn gelieerd.
  2. het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van websites die u benadert via een hyperlink vanaf deze site is het beleid en de voorwaarden van de eigenaren en beheerders van de websites die deze websites bezitten.
 5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U

  1. Bedrag: Onze eventuele totale aansprakelijkheid tegenover u is beperkt tot het bedrag van de (eventuele) kosten die u aan ons hebt betaald voor het gebruik van onze diensten op onze site.
  2. Fouten en weglatingen enz.: We garanderen niet dat de informatie die op onze site is gepubliceerd (met inbegrip van content) vrij is van fouten en door het gebruiken van uw site erkent u dat alle informatie en code onnauwkeurigheden, verkeerde vertalingen of typografische fouten kan bevatten. We kunnen producten en diensten aanbieden die door een derde worden verstrekt. Dergelijke producten zijn niet van ons en we zijn geen partij bij deze contracten en we hebben geen aansprakelijkheid tegenover u met betrekking tot de voorwaarden van deze contracten, hetzij direct of indirect. Bij het akkoord gaan met deze producten of diensten van derden dient u ervoor te zorgen dat u de contractvoorwaarden hebt doorgelezen en dat deze voor u acceptabel zijn.
  3. Beschikbaarheid van de site: Hoewel we ons best doen om de site beschikbaar voor u te maken, geven we geen garantie dat uw toegang tot de site (en content) doorlopend en ononderbroken zal zijn. Verder behouden we ons het recht voor om toegang tot de site (en content) op enig moment zonder kennisgeving op te schorten voor gepland of noodonderhoud, reparaties of upgrades of om de prestaties of de functionaliteit van het systeem te verbeteren. We aanvaarden geen aansprakelijkheid tegenover u met betrekking tot dergelijke onderbrekingen voor de beschikbaarheid van de site (en de content).
  4. De site wordt geleverd "zoals hij is": Onderhevig aan eventuele wettelijke voorwaarden wordt deze site geleverd of beschikbaar voor u gemaakt op een "zoals hij is"-basis. Als zodanig kunnen wij niet garanderen en doen wij dat ook niet dat de site aan uw vereisten voldoet, met inbegrip, zonder beperking, tot de beschikbaarheid of de snelheid van levering van diensten die worden gebruikt via onze site. Hoewel we een redelijke zorg en vaardigheid gebruiken om u toegang tot de site te bieden, voor zover de wet dit toelaat, worden alle verklaringen, garanties en condities, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins hierbij uitgezonderd, met inbegrip van en zonder beperking, verklaringen, garanties of ondernemingen over enig deel van onze site, met inbegrip van en zonder beperking, hun overeenstemming, hun volledigheid of hun verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.
  5. Indirecte en gevolgschade: Noch wij noch enige van onze directeuren, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, dochterondernemingen, aangeslotenen, agenten, andere partners of vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor verlies of schade die ontstaat uit of in verband met uw gebruik van informatie (met inbegrip van content), producten, diensten, materialen en/of eigendom die via deze site wordt aangeboden of uw gebruik van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inkomsten, winst of kans, verlies of schade aan eigendom en claims van derden, verlies van goodwill of reputatie, of voor enige onderbreking van de bedrijfsvoering of indirecte of gevolgschade of schade op welke manier dan ook veroorzaakt door of ontstaan uit, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dit verlies of schade of als dit verlies of schade redelijkerwijs kon worden voorzien.
 6. VRIJWARING

  1. U gaat ermee akkoord om ons, onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, aangeslotenen, agenten en andere partners of vertegenwoordigers volledig te vrijwaren tegen verlies, aansprakelijkheid, claim, eis of onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten), die kunnen ontstaan uit of in verband met:
   1. het gebruik van de site door u of een persoon die namens u handelt;
   2. content die met u is geassocieerd; of
   3. een inbreuk op deze voorwaarden (met inbegrip van een inbreuk op de regels voor content) door u of door een persoon die namens u handelt.
  2. U gaat ermee akkoord en erkent dat uw gebruik van de site op eigen risico is en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico's, verliezen of schade, met inbegrip van risico's, verliezen of schade die ontstaat door het door u downloaden, uploaden en/of gebruik van of verwijzen naar of vertrouwen op informatie, producten, eigendommen, diensten of materialen die op deze site worden verstrekt of door andere informatie die wordt verkregen uit uw gebruik van de site.v
 7. ALGEMEEN

  1. Op deze voorwaarden en uw gebruik van de site is de Engelse wetgeving van toepassing.
  2. U stemt toe met de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in alle geschillen die ontstaan uit of in verband met het gebruik van de site iedere keer dat u de site opent. Het gebruik van de site is niet toegestaan in jurisdicties die niet aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden voldoen, met inbegrip van, zonder beperking, deze paragraaf.
  3. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of andere agentschaprelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze voorwaarden of uw gebruik van de site.
  4. Onze uitvoering van deze voorwaarden is onderhevig aan bestaande wetgeving en juridische procedures en niets dat in deze voorwaarden is vastgelegd wijkt af van ons recht om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavers of vereisten met betrekking tot uw gebruik van deze site of informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verzameld met betrekking tot dit gebruik.
  5. Als van enig onderdeel van deze voorwaarden wordt bepaald dat dit ongeldig of onafdwingbaar is, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantiedisclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid die hierboven zijn beschreven, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn opgevolgd door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest nauwkeurig overeenkomt met de bedoeling van de originele bepaling en de rest van deze voorwaarden blijft van kracht.
  6. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons.
  7. Een gedrukte versie van deze voorwaarden en alle kennisgevingen die in elektronische vorm zijn gegeven zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of met betrekking tot deze voorwaarden in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en dossiers die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.
  8. Alle voorwaarden in deze voorwaarden die door hun aard bedoeld zijn om oneindig door te lopen, zullen van toepassing blijven na het beëindigen van enige overeenkomst tussen u en ons.
  9. U erkent en aanvaardt dat elk van onze partners een derde begunstigde voor deze voorwaarden zijn en dat die andere partijen het recht om direct af te dwingen, en vertrouwen op, enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden die een voordeel voor (of biedt rechten in het voordeel van) hen biedt. Afgezien hiervan zal geen andere persoon of bedrijf een derde begunstigde zijn van deze voorwaarden en uitgezonderd zoals uitdrukkelijk vermeld kan een persoon die geen partij is in deze voorwaarden geen van de voorwaarden ervan afdwingen onder de Britse "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999".
  10. Het op enig moment of gedurende enige periode niet afdwingen van één of meer van de voorwaarden en condities in deze voorwaarden zal geen verklaring van afstand hiervan vormen of van de rechten die aan deze voorwaarden zijn verbonden. Er wordt door ons geen afstand gedaan van deze voorwaarden tenzij we schriftelijk afstand hiervan doen.
  11. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen. We kunnen deze voorwaarden en ieder contract tussen ons en u toewijzen aan een derde partij en we kunnen al onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen of uitbesteden.
  12. Alle kennisgevingen aan ons moeten schriftelijk worden verzonden naar ons geregistreerd bedrijfsadres zoals vermeld in deze voorwaarden via eersteklas of luchtpost of via nachtpost, en aangenomen zal worden dat deze zijn gegeven bij ontvangst.