Feefo

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE

1.1 Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób serwis wykorzystuje podane przez użytkowników informacje. W niniejszej polityce prywatności termin wykorzystywać" oznacza zbieranie, przechowywanie i organizowanie informacji lub jakiekolwiek inne działania, mogące być uznane za przetwarzanie'' na podstawie Ustawy.

1.2 Powyższa polityka prywatności (Polityka prywatności") oznacza, że „Firma" oznacza Feefo Holdings Ltd (nr 7191962), firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii,  mającą siedzibę pod adresem FEEFO HOLDINGS LIMITED (Registered in England & Wales) c/o HMT ASSURANCE LLP PENNANT HOUSE 1-2 NAPIER COURT, NAPIER ROAD READING BERKSHIRE UNITED KINGDOM RG1 8BW. Numer firmy: 07191962. „Użytkownik" oznacza użytkownika i wszelkie inne reprezentowane przez niego osoby i w których imieniu użytkownik dostarcza informacji firmie. 

1.3 Firma zbiera informacje w imieniu organizacji, które oferują produkty lub usługi dla klientów (Dostawców"). Celem tego jest poprawa usługi dostawy produktów i/lub usług tak, aby w przyszłości inni klienci byli lepiej poinformowani przed dokonaniem zakupu. 

1.4 Informacje dostarczane przez Użytkownika na temat Dostawcy, w tym jego/jej opinię na temat zakupionych od Dostawcy produktów i/lub usług określa się jako „Opinię". Opinia jest publikowana na stronie internetowej Firmy („Strona internetowa").

1.5 Informacje na temat Użytkowników, w tym wszelkie identyfikujące Użytkownika dane , lub na podstawie których Użytkownik może być zidentyfikowany przez stronę trzecią, określa się jako Dane osobowe".

1.6 Ochrona Danych osobowych użytkowników jest bardzo ważna dla Firmy. Firma jest zarejestrowana zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych z 1998 r. („Ustawa") pod nr 2604672. Firma zawsze stosuje się do założeń Ustawy. Ustawa uwzględnia wszelkie poprawki lub modyfikacje Ustawy o ochronie danych z 1998 r. 

 

2 INFORMACJE OSOBISTE

2.1 Firma nie będzie publikować żadnych Danych osobowych na stronie internetowej Firmy bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika.

2.2 FIrma może udostępnić Dane osobowe użytkownika każdemu dostawcy, któremu użytkownik wystawił opinię.

2.3 Firma może również udostępnić Dane osbowe dowolnej osobie, która zakupi serwis Feefo na ustalonych wcześniej warunkach. Kupujący mogą korzystać z Danych osobowych w taki sam sposób jak Firma, jednak nadal będzie go obowiązywała Polityka prywatności - w taki sam sposób jak Firmę.

 

3 PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Wszystkie Dane osobowe użytkownika będą przechowywane bezpiecznie. Nie będą one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych na mocy niniejszej Polityki prywatności lub za pisemną zgodą użytkownika. 

3.2 Po upływie 12 miesięcy od czasu udostępnienia danych osobowych lub daty wystawienia ostatniej Opinii lub zalogowania się na Stronie internetowej, wszelkie Dane osobowe użytkownika zostaną zniszczone.

 

4 DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do kopiowania Danych osobowych na swój temat. Jeśli którekolwiek z danych są nieprawidłowe, zostaną one poprawione.

4.2 Aby uzyskać kopię Danych osobowych na swój temat, należy uzupełnić Wniosek o uzyskanie dostępu" i wysłać na adres e-mail accesrequest@feefo.com lub listownie na powyższy adres.

 

5 CIASTKA

5.1 Podczas odwiedzania Strony internetowej Firmy użytkownik może zostać poproszony o pobranie pliku ciasteczka („Plik ciasteczka"). Umożliwiaja one śledzenie, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Strony internetowej Firmy.

 

6 OPINIA

6.1 Opinia może pozostać opublikowana na Stronie internetowej przez okres dwóch lat od jej wystawienia przez użytkownika.

6.2 Opinia nie będzie zawierać żadnych Danych osobowych. Wyłącznie Firma i Dostawca mogą zidentyfikować autora opinii. 

6.3 Na wniosek użytkownika (adres e-mail amendfeedback@feefo.com) Opinia na Stronie może zostać usunięta lub zmieniona.

 

7. OSOBY PONIŻEJ 16-GO ROKU ŻYCIA

7.1 Dzieci (poniżej 16-go roku życia) mogą korzystać ze Strony i wystawiać Opinie oraz podawać Dane osobowe. W przypadku osób poniżej 16-go roku życia niezbędne będzie poinformowanie rodzica lub opiekuna o zamiarze korzystania ze Strony i uzyskanie zgody. 

 

8 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

8.1  Wszelka korespondencja będzie wysyłana na ostatni podany adres e-mail użytkownika („Adres e-mail). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić adres e-mail poprzez wysłanie wiadomości na adres emailingamendemail@feefo.com.

8.2 Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby każda wiadomość e-mail,  wysłana na Adres e-mail została uznana za otrzymaną po upływie 24 godzin od jej wysłania. 

8.3 Firma może w dowolnym momencie zmienić warunki Polityki prywatności z co najmniej 14-dniowym pisemnym wyprzedzeniem. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie powiadomienia pocztą elektroniczną. 

 

9 OGÓLNE

9.1 W niniejszej Polityce prywatności termin „Osoba'' obejmuje przedsiębiorstwo, firmę, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej lub inny podmiot prawny.

9.2 Niniejsza Polityka prywatności jest regulowana i interpretowana we wszystkich aspektach zgodnie z prawem angielskim , a Firma stosuje się wyłącznie do jurysdykcji sądów angielskich.

9.3 Osobie, która nie jest stroną niniejszej Polityki prywatności nie przysługują żadne prawa wynikające z Ustawy o kontraktach ( Prawo stron trzecich) z 1999 r. w celu przymuszenia lub czerpania korzyści z jakiegokolwiek warunku. Nie wpływa to na żadne prawa ustawowe lub zadośćuczynienie przysługujące osobie trzeciej, która istnieje lub jest dostępna, nie uwzględniając tej Ustawy.

9.4 Niniejsza Umowa ma charakter prywatny pomiędzy stronami i moze zostać uznana za obowiązującą po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej strony.


 

Find out how it works. Take a Feefo test drive, or register now