Feefo

Privacybeleid

1.     Inleiding

1.1  Dit privacybeleid legt uit hoe wij de informatie gebruiken die u aan ons verstrekt. “Gebruiken” staat in dit beleid voor het verzamelen, opslaan of organiseren van informatie, of enige andere actie die volgens de geldende privacywetgeving als "verwerking" kan worden aangemerkt.

1.2  In dit privacybeleid (“Privacybeleid”) verwijzen de termen “wij” en “ons” naar Feefo Holdings Ltd (nr. 7191962), een onderneming opgericht in Engeland en Wales en statutair gevestigd te 5 Fairmile, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9  2JR; de term “u” verwijst naar u, alsmede naar eenieder die u vertegenwoordigt en namens wie u aan ons informatie verstrekt.

1.3  Wij verzamelen informatie ten behoeve van organisaties die producten en/of diensten leveren aan het publiek (“Leveranciers”), om te zorgen dat leveranciers de manier waarop zij die producten en/of diensten leveren in de toekomst kunnen verbeteren en andere klanten over betere informatie beschikken voordat zij een aankoop doen.

1.4 Informatie die u ons over een bepaalde leverancier verstrekt, inclusief uw mening over bepaalde producten en/of diensten die u bij een leverancier heeft aangeschaft, wordt “feedback” genoemd. Wij publiceren die feedback op onze website (“website”).

1.5 Persoonlijke informatie over uzelf, waaronder tevens alle informatie die u kenmerkt als een individu of op basis waarvan u door een derde geïdentificeerd kunt worden, valt onder de noemer “persoonsgegevens”.

1.6 Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zijn geregistreerd onder de Britse Wet op de Persoonsgegevens uit 1998 (the Data Protection Act, hierna: “Wet”) onder no. 29604672 en wij zullen deze Wet te allen tijde naleven. Onder 'wet' wordt tevens verstaan alle wijzigingen in of vervangingen van de Data Protection Act 1998.

2.     Persoonsgegevens

2.1 Wij publiceren uw persoonsgegevens niet op de website zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan alle leveranciers over wie u ons feedback heeft verschaft.

2.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan eenieder die het Feefo-bedrijf overneemt (“Koper”) met het oog op continuering van de onderneming. Een dergelijke Koper kan alle persoonsgegevens op dezelfde wijze gebruiken als wij, maar is eveneens op dezelfde manier gebonden aan het privacybeleid als wij.

3.     Opslag en beveiliging

3.1 Wij slaan al uw persoonsgegevens veilig op. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat is toegestaan ingevolge dit privacybeleid of indien u daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.2 Wij vernietigen uw persoonsgegevens 12 maanden nadat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt, of 12 maanden nadat u de laatste keer feedback heeft verschaft of heeft ingelogd.

4.     Toegang tot persoonsgegevens

4.1  U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij van u bezitten. Eventuele onjuistheden daarin zullen door ons worden aangepast.

4.2 Om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen dient u een “Verzoek om toegang” in te vullen dat u kunt opvragen door een e-mail met vermelding van uw eigen e-mailadres te sturen aan accessrequest@feefo.com . U kunt een dergelijk verzoek om toegang ook per post opvragen op bovenstaand adres.

5.     Cookies

5.1 Bij bezoek aan de website kunt u gevraagd worden om een cookie (“cookie”) te downloaden. Cookies verschaffen ons inzicht in de wijze waarop gebruikers onze website gebruiken.

6.     Feedback

6.1 Feedback kunnen wij op de website plaatsen tot twee jaar nadat wij deze van u hebben ontvangen.

6.2 Feedback bevat geen persoonsgegevens. Wij en de leverancier op wie de feedback betrekking heeft zijn de enigen die weten dat de feedback van u afkomstig is.

6.3 Nadat feedback op de website gepubliceerd is zullen wij dat op uw verzoek verwijderen of aanpassen (e-mail naar amendfeedback@feefo.com).

7.     Mensen jonger dan 16 jaar

7.1 Kinderen (iedereen jonger dan 16 jaar) mogen van de website gebruik maken en ons feedback en persoonsgegevens verstrekken. Als u echter jonger bent dan 16 jaar, dient een ouder of voogd van uw gebruik van de website op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen.

8.     Wijzigingen in het privacybeleid

8.1  Voor correspondentie met u zullen wij het meest recente e-mailadres gebruiken dat u aan ons heeft verstrekt (“e-mailadres”). U kunt uw e-mailadres op elk gewenst moment wijzigen door de noodzakelijke gegevens te mailen aan amendemail@feefo.com.

8.2 U gaat ermee akkoord dat elke e-mail die naar uw e-mailadres wordt verzonden, geacht wordt 24 uur na verzending te zijn ontvangen.

8.3 Dit privacybeleid kan te allen tijde door ons gewijzigd worden nadat wij u hiervan ten minste 14 dagen tevoren schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. U gaat ermee akkoord dat deze kennisgeving per e-mail verzonden mag worden.

9.     Algemeen

9.1 Waar in dit privacybeleid “persoon” staat vermeld, wordt tevens een onderneming, bedrijf, vereniging of enige andere rechtspersoon bedoeld.

9.2 Dit privacybeleid wordt beheerst door Engels recht en de Engelse rechter is bij uitsluiting bevoegd van eventuele hieruit voortvloeiende geschillen kennis te nemen.

9.3 Personen die geen partij zijn bij dit privacybeleid kunnen ingevolge de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Overeenkomstenwet, rechten van derden) geen van de bepalingen uit dit beleid afdwingen of er voordeel uit genieten; dit laat echter onverlet enige los van die wet bestaande rechten van derden of tot hun beschikking staande remedies.

9.4 Deze overeenkomst geldt uitsluitend tussen partijen en kan alleen worden overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Find out how it works. Take a Feefo test drive, or register now